# پروژه_گیاندوت

تجارب توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در جهان

پاکستان مراکز پزشکی مجهز به تکنولوژی فناوری اطلاعات باعنوان tet mediciaeدرمناطق دورافتاده روستایی کشورپاکستان باهدف استفاده ازفناوری اطلاعات درامورپزشکی ایجاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید