تجارب توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در جهان

پاکستان

مراکز پزشکی مجهز به تکنولوژی فناوری اطلاعات باعنوان tet mediciaeدرمناطق دورافتاده روستایی کشورپاکستان باهدف استفاده ازفناوری اطلاعات درامورپزشکی ایجاد شده است .

مالزی

پروژة اتوبوس اینترنتی اولین باردرسال 1998 درکشورمالزی تعریف شده است . اتوبوس باهدف آموزش طراحی شده ولی ازامکانات آن برای آشنایی مردم باکامپیوتر وسرویسهای فناوری اطلاعات استفاده می شود .

مصر

درمصر برای اولین باردرسال 1998 سه مرکز فناوری اطلاعات درناحیة شارکیاایجاد شد . این مراکز امکان دسترسی همه گروه های اجتماعی درنواحی دورافتاده رافراهم می کند .

آلاسکا

حکومت محلی آلاسکا باشناخت نیازهای روستائیان درزمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی اقدام به استفاده ازفناوری اطلاعات نمود . این برنامه ریزی نه تنها باهدف افزایش مهارت استفاده ازرایانه واینترنت دربین روستائیان بوده است بلکه به کارگیری این مهارتها درجهت دادوستد وزندگی روزمره روستائیان مد نظر قرارگرفته است .

کره جنوبی

کره جنوبی درزمرة کشورهای بابالاترین زمان استفاده کاربران ازاینترنت وپهنای باند زیاد درجهان قراردارد. دراین کشوربه علت کوچک بودن مساحت جغرافیایی ، کل توسعه شهری وروستایی یک جا دیده می شود وطرحهای فناوری اطلاعات وارتباطات اجراشده دراین کشوردرنقاط شهروروستایی تفاوت چندانی باهم ندارند.

/ 0 نظر / 12 بازدید