اسکان غیررسمی

ویلیام‌ منین با حرارت‌ استدلال‌ می‌کرد که،‌ تهیدستان‌ به‌ همان‌ اندازه طبقات‌متوسط و پردرآمد نسبت‌ به‌ موقعیت‌ خود و زاغه‌هایی‌ که‌ در آن‌ زندگی‌ می‌کنند خردمندی‌دارند. در واقع‌ نظریات‌ منین‌ و جان‌ ترنر، به‌ طور عمده‌ نشانه‌ در رد نظریه‌ اسکارلویس،‌ انسان‌شناس‌ معروف‌ آمریکایی‌ داشت‌، لویس‌ با طرح‌ و ترویج‌ اصطلاح‌ فرهنگ‌ فقر که‌ ازمشخصه‌های‌ آن‌ محنت‌زدگی‌، ناامیدی‌، وابستگی‌ و فرودستگی‌ می‌باشد، به‌ دنبال‌ توجیه‌ آن،‌ بودو می‌گفت‌ تهیدستان‌، تنگدستانند زیرا فقیرند و تقصیر بر گردن‌ خودشان‌ است‌، و فقط‌ یک‌ دولت‌بی‌مسؤولیت‌ منابع‌ اقتصادی‌ کمیاب‌ را برای‌ این‌ گروه‌ خرج‌ می‌کند. مطالعات‌ موردی‌ مطرح‌ شده‌در کنفرانس‌ مسکن‌ و انگور در سال‌ 1976، شرایط‌ این‌ سکونتگاه‌هایی را روشن‌ نمود، و به‌ یک‌ روش‌متعهدانه‌ و منطقی‌، برای‌ حل‌ مشکلات‌ چنین‌ سکونتگاه‌هایی‌ تأکید کرد و از آن‌ پس‌ تاکنون‌کارشناسان‌ و صاحب‌ نظران‌ با توجه‌ به‌ ویژگی‌های‌ این‌ سکونت گاه‌ها به‌ مطالعه‌ و بررسی‌ وساماندهی‌ آن‌ می‌پردازند.

مفهوم اسکان غیررسمی: به فرآیندی اشاره دارد که اشکالی از تأمین مسکن گروههای کم درآمد را به صورت غیررسمی و غیرقانونی دربر می‌گیرد.

در ایران نیز، در دهه‌های اخیر، « به موازات رشد شهرنشینی، این سکونتگاهها درون یا مجاور شهرها، به سرعت ایجاد شده و رشد یافته‌اند».

ریشه اسکان غیررسمی در ایران را به سال‌های 1340 نسبت می‌دهد و معتقد است که در این سالها « برای نخستین بار با آثار و کارهایی مواجه می‌شویم که مسأله جمعیت و جوامع حاشیه نشین در آنها مورد بحث واقع می‌شود. مسأله حاشیه‌نشینی به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی در مقابل برنامه‌های دولت، رخساره نموده است»

رفیعی و اطهاری در پژوهشی تحت عنوان « حاشیه‌نشینی در ایران؛ علل و راه حل‌ها» با بررسی سکونتگاه‌های حاشیه ای 10 شهر کشور به نتایج زیر رسیده‌اند:

  1. در شهرهای مورد بررسی، پس از اعمال ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه شهری، این شهرها با رشد شتابان جمعیت در آبادی‌های پیرامونی مواجه گشته‌اند
  2. سازندگان مسکن غیررسمی در ایران، به ندرت به تصرف عدوانی یا تصرف زمین، بدون پرداخت بهای آن اقدام می‌کنند. در تمامی سکونتگاه‌های حاشیه ای پیرامون 10 شهر مطالعه شده، سازندگان مساکن غیررسمی، زمین آن را از بازار غیررسمی خریداری کرده بودند
/ 0 نظر / 12 بازدید