خصوصیات مدیریت شهر

مدیریت شهری به مثابه یک نظام (System)
برای درک بهتر مدیریت شهری می توان آن را به یک نظام تشبیه کرد. « نظام عبارت است از ، ترکیبی از اجزای قسمتهای مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند و تقابل میان آنها به شکل خاصی سازمان یافته است.» مدیریت شهری نیز از قسمت های مختلفی چون معاونت ها و سازمان ها یا داده های وابسته تشکیل شده که با یکدیگر در قالب ساختاری واحد ، روابط متقابل دارند. این ارتباط ممکن است ضعیف یا قوی باشد. نظام مدیریت شهری مانند هر نظام دیگری ورودی ها و خروجی هایی دارد که نمایش ساده آن در نمودار شماره ۲-۲ نشان داده شده است.
نظام مدیریت شهری از نظر رده بندی نظامها ، در رده نظامهای اجتماعی قرار می گیرد ، زیرا متشکل از تعداد زیادی افراد بوده ، درای ساخت سلسله مراتبی و تقسیم کار دقیق است.
اگرچه قسمتهای گوناگون مدیریت شهری هر یک در کار خود استقلالی نسبی دارند ، برای تحقق اهداف نظام باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. انجام این وظیفه مهم بر عهده مدیر نظام یا شهردار است.

/ 0 نظر / 14 بازدید