اهمیت کسب و کار خانگی و نقش کارآفرینی در توسعه

داری وجود دارد. در واقع می توان گفت که توسعه کسب و کارهای کوچک خانگی همزمان به رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی آنها و کاهش متوازن نرخ بیکاری کشورها کمک چشمگیری می کند.

/ 0 نظر / 15 بازدید