انواع توسعه و تعاریف آن

توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی فرآیندی است که درطی آن شالوده های اقتصادی واجتماعی جامعه دگرگون می شود به طوری که حاصل چنین گرگونی وتحولی دردرجه اول کاهش نابرابریهای اقتصادی و تعمیراتی درزمینه های تولیدی ، توزیع والگوی مصرف جامعه خواهد بود .

توسعه اجتماعی

 ازمفاهیمی است که باچگونگی وشیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ دارد وابعاد عینی بیشتر ناظربربالابردن سطح زندگی عمومی ازطریق ایجاد شرایط مطلوب وبهینه درزمینه های فقرزدایی ، بهداشت ، مسکن و ... می باشد .

توسعه فرهنگی

فرآیندی است که درطی آن باایجاد تغییراتی درحوزه های ادراکی ، شناختی ، ارزشی وگرایشی انسانها ، قابلیتها وباورها ، شخصیت ویژه ای رادرآنها به وجود می آورد که مناسب توسعه باشد .

توسعه انسانی

روندی است که طی آن ا مکانات بشرافزایش می یابد

توسعه روستایی

بلوغ اندیشه ها وتلاش پیگیرواقدام مصممانة روستائیان برای بهسازی جامعة خویش ، ازطریق خودآموزی ، خود یاری وهمیاری .

/ 0 نظر / 10 بازدید