پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

جدیدترین کتاب در حوزه جغرافیا و شهرسازی به نام جغرافیای شرکتی به بازار اومد

جدیدترین کتاب منتشر شده در حوزه جغرافیا و شهرسازی جغرافیای شرکتی دکتر علیرضا محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید