به طورکلی‎عوامل‎ ایجاد زمین ‎لغزش در ایران فهرست وار به ‎شرح زیراست:

وجود لایه‎های‎ رس ‎و مارن که در اکثر پایکوهها گسترش دارند این سازندها به ‎ویژه ‎اگر درجهت شیب طبقات زمین‎شناسی‎ باشند موجب لغزش می‎شود و سازندهای ‎شیلی‎ به ‎شدت هوازده، کالردملانژها و نیز مستعد این‎ حرکات می‎باشند.

حضورگسلهای ‎سراسری ‎در پای ‎اکثر ارتفاعات ‎و یا گسله‎های ‎محلی ‎در داخل آنها به ‎ویژه مواردی‎ که گسلها در طی‎کواترنر نیز فعال ‎و مولد زلزله ‎هستند در اثر وقوع  زلزله ‎این حرکات‎ تحریک ‎و یا تشدید شده ‎و یا می‎شوند.

بارندگیهای ‎سنگین ‎که ‎اغلب از نوع ریزدانه ‎و بلند مدت است‎ و نفوذ تدریجی آنها در لایه‎های‎ مستعد زمین‎لغزش غالبا این نوع حرکات‎ را به وجود می‎آورند.

در موارد بسیاری لغزش در ساحل رودخانه‎ها به ویژه قسمت پرشیب و مقعر آنها رخ داده‎است که خود ناشی‎ از عمل پیچان رودی‎ و حفرجانبی ‎و زیرین در محل پیچ ها بوده ‎است.

آنتروپوژنیک Anthropogenic و فعالیتهای‎ اقتصادی ‎انسان و شیوه‎های ‎سنتی ‎بهره برداری ‎زمین محیط ژئومرفیک ناپایدار را بوجود می‎آورند از جمله ‎احداث نهرهای ‎سنتی ‎انتقال آب برروی ‎سطوح شیبدار استخراج برخی ‎از سنگها و مواد معدنی (ورود آب درمعادن) به ویژه تخریب پوشش‎ گیاهی ‎و انهدام جنگلها از مهمترین عوامل زمین‎لغزش است.

/ 0 نظر / 11 بازدید