آشنایی با مفاهیم روستا

خصیصه های روستا

ازحدود نیم قرن پیش ، عده ای ازمحققین درشناخت مکانهای روستایی روی شاخصهای زیر تأکید داشته وآنها راویژگیهای مکانهای روستایی به شمارمی آورند.

1-درروستا ها مناظر وچشم اندازهای طبیعی درمقایسه بامناظر چشم اندازهای انسانی بیشتر دیده می شود .

2- اندازه سکونتگاههای روستایی به طور طبیعی کوچکترازسکونتگاهای شهری است .

3- تراکم جمعیت درحوزه های روستایی به مراتب کمتراز مراکزشهری است .

4- جمعیت جوامع روستایی ، درنگرشها ورفتارهای اجتماعی ، بیشتر یکدست ومتجانس می نماید . وتفاوتهای کمتری میان آنها دراعتقادات ورفتارها دیده می شود .

5- اختلاف طبقاتی میان  جوامع روستایی بسیارکم است .

6- درحوزه های روستایی ، تحرک فضایی وتحرک اجتماعی کمتر به چشم می خورد .

7- تعاون وهمیاری متقابل درجوامع روستایی ازاهمیت بسیاربالایی برخورداراست .

8- درروستاها کارگرانی بیشترسکونت دارند که درمشاغل کشاورزی مهارت داشته ویادر امورمربوط به خدمات جنبی تکنولوژی زراعی فعالیت دارند.

9- سهم نیروی کاردربخش خدمات درروستاها بسیارناچیز است .

10- درجوامع روستایی ، میزان بی سوادی به ویژه درمیان زنان بسیار زیاد است .

/ 0 نظر / 9 بازدید