بزرگترین تجمعات شهری دنیا

روند مشاهده شده در مورد کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که بسیاری از شهرهای بزرگ با میزان بالایی در حال رشد هستند ، اما حتی شهرهایی که با میزان نسبتاً پائینی در حال رشد هستند، بدلیل اینکه کل جمعیت پایه انها بسیار بالا است ، تعداد زیادی به جمعیت آنها افزوده میشود. مثلاً شهری با جمعیت 4 میلیون نفر در سال 1980، اگر میزان رشد جمعیتی برابر با نصف میزان رشد کل جمعیت شهری (یعنی 8/1 درصد در سال) برای کشورهای در حال توسعه در فاصله زمانی 1985-1980 داشته باشد، افزایش جمعیتی برابر با 800 هزار نفر در طی دهه 1980 و بیش از یک میلیون نفر در دهه 1990 خواهد داشت.

این وضعیت عکس کشورهای توسعه یافته است که بزرگترین آنها با میزان بسیار پائینی در حال رشد هستند و حتی در بعضی موارد ، رشد منفی نیز مشاهده شده است. تفاوت دیگر این است که بسیاری ازکشورهای توسعه یافته، امکانات زیربنایی گسترده ای را برای قبول جمعیت دارند، اما در کشورهای در حال توسعه این حالت وجود ندارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید