معرفی کتاب جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر

معرفی فصول کتاب

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: مفاهیم و سابقه کار در اکولوژی شهری
مفاهیم و ارزش های اکولوژی شهر
اکولوژی انسانی سنتی
نگرش های مشترک اکولوژی شهری و جغرافیای شهری
نظام اکولوژیکی
جمعیت
محیط
تکنولوژی
سازمان یا ساخت نظام
عوامل اجتماعی-روانی
سابقه کار در اکولوژی شهری
محیط گرایی در مطالعات شهری
منابع

فصل دوم: جدایی گزینی اکولوژیکی
جدایی گزینی اکولوژیکی چیست؟
هجوم و جایگزینی اکولوژیکی
هجوم اکولوژیکی اختیاری و اجباری
عوامل مؤثر در جایگزینی اکولوژیکی
مراحل هجوم و توالی اکولوژیکی
شرایط و زمینه های توالی اکولوژیکی
حوزه های اجتماعی در شهرها
شناخت حوزه های اجتماعی
شناخت فاصله ی اجتماعی
شاخص های انتخابی و حوزه های اجتماعی
منزلت اجتماعی و انتخاب محله مسکونی
جبر محیط شهری در انتخاب منطقه مسکونی
عوامل مؤثر در جابجایی و انتخاب واحد مسکونی
مفاهیم محله
محله و گروههای قومی
ضعف مفاهیم محله ای
طرح محله های جدید
نقش خانه
توسعه شهر و جابجایی طبقات شهری
جابجایی بازار کار
منابع

فصل سوم: گتوهای شهری و جدایی گزینی اکولوژیکی
تعریف و مفهوم گتو
شناخت گتوها بر پایه ی آماری
سابقه ی تاریخی گتو نشینی
گتوهای اجباری
امتیازات گتوها
گتوها، آزمایشگاه اکولوژی شهری
ساخت و توسعه ی فیزیکی گتوها
کیفیت واحدهای مسکونی در گتوها
گتوها و حمل و نقل شهری
فرصت های اشتغال و گتوها
خیابان نشینی در گتوها
گتوهای فقر و طرز نگرش به زندگی
گتوهای نژادی
جدایی گزینی اکولوژیکی در شهرهای نفت خیز خاورمیانه
منابع

فصل چهارم: اکولوژی تطبیقی و آسیب شناسی شهری
اکولوژی تطبیقی
اکولوژی تطبیقی و آسیب شناسی شهری
آسیب شناسی شهری
شهر و کیفیت تغذیه
شهر و رشد جسمی
وزن و وزن افرادی شهری و روستایی
شهر و مواد جدید غذایی
تغذیه کودکان
شهر و سالمندان
نظریات اکولوژیکی جرائم شهری
اکولوژی اجتماعی خشونت های شهری
شهر و ناآرامی ها
اکولوژی شهر و امراض
عوامل فیزیکی و امراض شهری
عوامل اجتماعی و امراض شهری
شهر و امراض قلبی
شهر و خودکشی
شهر و اتومبیل
آمد و شد روزانه مردم به شهرها
شهر و تلویزیون
معیارهای یک جامعه سالم شهری
منابع

فصل پنجم: شرایط اقتصادی، برنامه ریزی و اکولوژی شهری
شهرها و کانون همه ی ایدئولوژی ها
شهر و استعمار
شهر در جامعه ی فئودالی
انقلاب الجزایر و نظام سکونتگاهی
انقلاب چین و شهرها
آپارتاید و شهر
ساخت اکولوژیکی شهرهای اروپایی
اقتصاد آمریکا و اکولوژی اجتماعی شهرها
شهر نامرئی
جمعیت و جامعه ی فراوانی
شهرهای اروپای شرقی و شوروی
عوامل اکولوژیکی و مهاجرت
مهاجرت روستایی و پژوهش های موردی
منابع

فصل ششم: ساخت اکولوژیکی شهرهای اسلامی
عوامل جغرافیایی و شهرهای اسلامی
اروپاییان و شهرهای اسلامی
تعادل های اکولوژیکی و شهرهای اسلامی
شهرهای اسلامی سنتی
منابع

فصل هفتم: آینده ی شهرها و توسعه ی شهری
افزایش جمعیت شهری
هدناپلیس (عشرت آباد)
مفاهیم فاصله و شهرهای آینده
شهرهای جامعه ی انبوه آگاهی
اکیومناپلیس
منابع

/ 0 نظر / 94 بازدید